Odsłony: 419

Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Opiekunowie,
jeśli wasze dziecko jest kandydatem do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 możecie skorzystać z możliwości złożenia wniosku/zgłoszenia rekrutacyjnego w formie elektronicznej.

 

Spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2017), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2024 r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych rozpocznie się  25 marca 2024 r.,  a zakończy 19 kwietnia 2024 r. o godzinie 15.00

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową https://sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl 

 1. Podczas wypełniania formularza szkoła obwodowa dodaje się automatycznie na podstawie wpisanego w systemie adresu dziecka,
 2. Jeżeli rodzic wybierze w formularzu tylko szkołę obwodową, to na końcu wydrukuje się "Zgłoszenie",
 3. Jeżeli rodzic doda w formularzu dodatkowe placówki spoza obwodu to na końcu wydrukuje się "Wniosek",
 4. Rodzice/opiekunowie prawni mogą zadeklarować wybór maksymalnie 2 szkół spoza obwodu. Należy ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór jest dla nas najważniejszy. Szkoła ta będzie nazywana szkołą pierwszego wyboru. Rodzice wypełniają wniosek elektronicznie, drukują go i podpisują, a następnie przekazują do szkoły,
 5. Szkoła obwodowa jest w takim wniosku zawsze na końcu listy wybranych placówek,
 6. Na jednym wydruku mogą być umieszczone szkoły spoza obwodu oraz szkoła z obwodu,
 7. Rodzice/opiekunowie prawni nie muszą spełniać żadnych kryteriów do szkoły obwodowej – dziecko będzie przyjęte z urzędu,
 8. W przypadku kandydowania do szkoły spoza obwodu do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Oświadczenia będą dla Państwa przygotowane w systemie elektronicznym, a zatem będzie można je wypełnić i wydrukować.

 DOKUMENTY I SPOSÓB ICH ZŁOŻENIA

 ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie do szkoły obwodowej, wypełnione za pośrednictwem strony internetowej https://sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl rodzice /prawni opiekunowie drukują, podpisują i przekazują zgłoszenie do szkoły obwodowej w wybrany przez siebie sposób:

 • osobiście składając w sekretariacie szkoły,
 • skanując i przesyłając drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły obwodowej.

 WNIOSEK

Wniosek rekrutacyjny w przypadku wyboru szkoły spoza obwodu wypełniony za pośrednictwem strony internetowej https://sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl rodzice/prawni opiekunowie drukują, podpisują i przekazują do szkoły pierwszego wyboru. Mogą to zrobić:

 • osobiście składając w sekretariacie szkoły,
 • skanując wniosek wraz z załącznikami i przesyłając drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły pierwszego wyboru.

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 10 maja 2024 r. do godz. 12:00