Odsłony: 4062

Świetlica czynna jest w godzinach 6.00 - 17.00.

Aby dziecko mogło pozostawać w świetlicy szkolnej i brać udział w zajęciach przez nią oferowanych, należy zapisać je wypełniając Kartę zgłoszenia. Rodzice mogą również wykupić  obiad w cenie 12 zł. Uczniowie spożywają obiad na długiej przerwie o godz. 12.25 -12.45.

Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz kartę korzystania z obiadów w stołówce szkolnej można pobrać u wychowawców świetlicy lub w sekretariacie szkoły.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych, ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw. W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia: czytelnicze, plastyczne, gry i zabawy ruchowe. Oferujemy duży wybór gier planszowych i dydaktycznych. Organizujemy i zachęcamy dzieci do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Współpracujemy z biblioteką szkolną, pedagogiem oraz z wychowawcami klas. Pomagamy również uczniom w odrabianiu zadań domowych i uzupełnianiu zaległości szkolnych.

Harmonogram Pracy Świetlicy ZSP nr 1 Pobierz

Zapraszamy do śledzenia aktualności z życia świetlicy.